കവി, കഥാകൃത്ത്
ജനനം: 1932
വിലാസം: പാലക്കാട് ചെര്‍പ്ലശേരി മൂഴിക്കുന്നത്ത് മന
അധ്യാപകനായിരുന്നു.