ജ്യോതിബായ് പരിയാടത്ത്

മാതാപിതാക്കള്‍: സത്യഭാമയും കൃഷ്ണപ്പണിക്കരും

കൃതി

മയിലമ്മ ഒരു ജീവിതം