നിമിഷ ആര്‍ സി നായര്‍

ജനനം:1991 ഓഗസ്റ്റ് 22 ന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പനകോഡില്‍

മാതാപിതാക്കള്‍: ഉഷ ആര്‍. സി നായരും രാമചന്ദ്രന്‍ നായരും

കേരളം യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയില്‍ ബി.എ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറില്‍ ബിരുദം.