പ്രമുഖ റഷ്യന്‍ നോവലിസ്റ്റ് ഫിയോദര്‍ ദസ്തയേവ്‌സ്‌കി രചിച്ച കൃതിയാണ് കുറ്റവും ശിക്ഷയും ലോകനോവല്‍ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച രചനകളിലൊന്നാണിത്. ദെസ്തയോവ്‌സ്‌കിയെ സാഹിത്യലോകത്ത് അനിഷേധ്യനാക്കുന്നതില്‍ ഈ നോവല്‍ വലിയ പങ്കു വഹിച്ചു. റഷ്യയിലെ അതി ദരിദ്രമായ കാലഘട്ടത്തില്‍ ജീവിതം തള്ളി നീക്കുന്ന റാസ്‌കോള്‌നിക്കോവ് എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെയാണ് കഥ പുരോഗമിക്കുന്നത്. തന്റെ ക്രൂരയായ വീട്ടുടമസ്ഥയെ കൊല്ലുന്നതും, ശേഷം സൈബീരീയയിലേക്ക് നാടുകടക്കുന്നതും, സ്വയം ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നതും വഴി, മനുഷ്യന്റെ ജീവിത്തതിലെ ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് വിശദീകരണം തേടുന്നു കഥാകൃത്ത്. മനുഷ്യമനസ്സിനെ ഏറ്റവും നന്നായി കീറിമുറിക്കുന്ന മനശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ദെസ്തയോവ്‌സ്‌കി എന്ന വിശേഷണങ്ങളെ ശരിവക്കുന്നു നോവല്‍ കൂടിയാണ് കുറ്റവും ശിക്ഷയും.