ലളിതാംബിക അന്തര്‍ജനത്തിന്റെ മകള്‍. കഥകളും ലേഖനങ്ങളും എഴുതാറുണ്ട്. കഥകളും ലേഖനങ്ങളും അവരുടേതായി പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. അമ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള ഓര്‍മ്മകളാണ് ലളിതാംബിക അന്തര്‍ജ്ജനം എന്റെ അമ്മ.

കൃതി

അമ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള ഓര്‍മ്മകള്‍