ശാന്തകുമാരി.എം. ബി

ജനനം:എറണാകുളം ജില്ലയില്‍ നെടുമ്പാശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ തുരുത്തിശ്ശേരിയില്‍

മുത്തച്ഛന്‍ പൂയം നാള്‍ രാമവര്‍മ്മ തമ്പുരാന്‍ സംസ്‌കൃത കാവ്യങ്ങള്‍ രചിക്കുമായിരുന്നു. ഭക്തിയെ ജീവിത വ്രതമായി സ്വീകരിച്ച ഒരു കവിയിത്രിയാണ് എം. ബി. ശാന്തകുമാരി.

കൃതി

പ്രണാമം