ശ്രീനി പട്ടത്താനം

ജനനം: 1954 ജൂണ്‍ 10 ന് കൊല്ലം ജില്ലയില്‍

കേരളത്തിലെ യുക്തിവാദികള്‍ക്കിടയില്‍ പ്രമുഖനാണ് ശ്രീനി പട്ടത്താനം. യുക്തിവാദവും നിരീശ്വരവാദവും അടിസ്ഥാനമാക്കി പുസ്തകങ്ങളും ലേഖനങ്ങളും രചിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കൃതികള്‍

മാതാഅമൃതാനന്ദമയി ദിവ്യകഥകളും യാഥാര്‍ഥ്യവും
ശബരിമല വിശ്വാസവും യാഥാര്‍ത്ഥ്യവും
കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളും ദിവ്യാത്ഭുത രഹസ്യങ്ങളും
കേരള ത്തിലെ മനുഷ്യദൈവങ്ങള്‍
വി.ആര്‍. കൃഷ്ണയ്യരുടെ പുനര്‍ജന്മവിശ്വാസം അന്ധവിശ്വാസം