ജ: 1.7.1923 വടകര. ജോ: അഭിഭാഷകന്‍, പത്രപ്രവര്‍ത്തകന്‍, രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തകന്‍. കൃ: വേരാക്കൂറ്. പു: കേരള സാഹിത്യ അക്കാഡമി അവാര്‍ഡ്. മ: 12.10.1980.