പേര്: രാമചന്ദ്രന്‍ നായര്‍. ആര്‍.എസ്. ജ: 27.7.1941 തിരുമല. ജോ: കോളേജധ്യാപനം, കൃ: വിശപ്പ്, വിപ്‌ളവം, കള്ളദൈവങ്ങള്‍, വിരലുകള്‍ (നാടകം).