ജ: 26.2.1940 കടവൂര്‍, കൊല്‌ളം. ജോ: കൊല്‌ളം പബ്‌ളിക് ലൈബ്രറി അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസില്‍. കൃ:  കാനല്‍ ജലം, നികുംഭില, ഉത്തരായനപ്പകഷി തുടങ്ങിയ നാടകങ്ങള്‍. പു: കേരള സാഹിത്യ അക്കാഡമി അവാര്‍ഡ്.