കവി, അധ്യാപകന്‍

ജനനം: 1941
ജോലി: വിവിധ സ്‌കൂളുകളില്‍ അധ്യാപകനായിരുന്നു.
മാജിക് പഠിക്കുകയും അതു പഠിപ്പിക്കാന്‍ ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തുകയും ചെയ്തു.

കൃതി
മൂക്കില്ലാത്ത മഹര്‍ഷി