ജ: 18.11.1937, കുമാരപുരം, തിരുവനന്തപുരം. ജോ: അദ്ധ്യാപനം, വിദ്യാഭ്യാസ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ റിസര്‍ച്ച് ഓഫീസര്‍. കൃ: അരയാലിന്റെ ആത്മകഥ, പൂക്കളും പൂമ്പാറ്റകളും, വൈറസുകള്‍ (ബാ.സാ) തുടങ്ങിവ.