ജ: 25.5.1894, തൃശൂര്‍. ജോ: അദ്ധ്യാപനം. കൃ: സാഹിത്യ വിനോദം, സാഹിതീ കാടാകഷം തുടങ്ങിയവ. മ: 20.8.1972.