ജ: 01.8.1941 കണ്ണൂര്‍, ജോ: അഭിനയം,

കൃ: രാജ്യസഭ, ഉത്തരം, സംഘം ചേരുക, പടനിലം, കാളിഗ്രാമം തുടങ്ങിയവ. പു: കേരളസാഹിത്യ അക്കാഡമി അവാര്‍ഡ്. സംഗീത നാടക അക്കാഡമി അവാര്‍ഡ്.