ജ: 23.2.1936, എന്‍.പി. ചെല്‌ളപ്പന്‍ നായരുടെ മകള്‍. ജോ: അദ്ധ്യാപനം, കൃ: ഐസ്‌ക്രീം, ഉപ്പുശീടൈയും കൊസുവും.