ജ: 11.7.1937, വടക്കന്‍ പറവൂര്‍. ജോ: അദ്ധ്യാപനം, പ്രിന്‍സിപ്പല്‍. കൃ: പഴഞ്ചെന്‍ പ്രപഞ്ചം, സൗരപ്രവഞ്ചം, ഊര്‍ജ്ജം, വെളിച്ചത്തിന്റെ തുള്ളികള്‍, ഒരു കോളേജദ്ധ്യാപകന്റെ കുറിപ്പുകള്‍ തുടങ്ങിവ. മ: 20.11.1998.