ജ: 18.2.1947 ചെറായി. ജോ: നാടകപ്രവര്‍ത്തനം. കൃ: സമുദ്വയം, വിഷാദ യോഗം, തരംഗം, തുയിലുണര്‍ത്തിന്റെ ശ്രുതികള്‍ തുടങ്ങിയവ.