ജ: 7.9.1942 ഷൊര്‍ണ്ണൂര്‍. ജോ: അദ്ധ്യാപനം. കൃ: അകഷര പൂജ, അനുശീലനം, ചിറകുവിരിച്ച ചിന്തകള്‍, കൈരളിയുടെ കൊഞ്ചലുകള്‍ തുടങ്ങിയവ.