ജ: 7.2.1951, കാഞ്ഞാണി, തൃശൂര്‍. കൃ: പ്രതീകഷ, വീടുകള്‍ക്കേ ഭംഗിയുള്ളു, വെളുത്ത സൂര്യന്മാരുടെ കറുത്ത നകഷത്രങ്ങള്‍, ചിത്തരോഗാശുപത്രി (നോവല്‍) തുടങ്ങിവ.