പേര് : ശങ്കരന്‍
ജ : 1913 ഏങ്ങണ്ടിയൂര്‍
ജോ : രാഷ്ട്രീയസാമൂഹ്യ പ്രവര്‍ത്തനം, മണപ്പുറം ടൈംസ്, കേരളം എന്നീ പത്രങ്ങള്‍ നടത്തി.
കൃ : കേരളത്തിന്റെ വീരപുത്രന്‍, നവയുഗഗാനം, ഹിറ്റ്‌ലറുടെ പടയോട്ടം, രാധയുടെ കത്ത് തുടങ്ങിയവ.
മ : 07091990.