ജ : 0921897, മാവേലിക്കര.
ജോ : അദ്ധ്യാപനം.
കൃ : ദമയന്തി, ശാപശതകം, ചിന്താതരംഗം, സ്വാതന്ത്ര്യസന്ദേശം, വീരപൂജ, യവനസൂതം, കഴിഞ്ഞകാലം (കവിതകള്‍), ഓര്‍മ്മക്കുറിപ്പുകള്‍ (ആത്മകഥ) തുടങ്ങിയവ
മ : 27121978.