ജ : 20031917, പൂജപ്പുര, തിരുവനന്തപുരം
ജോ : രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തനം, നാടക സംവിധായകന്‍.
കൃ : രകതസന്ദേശം, ആരുടെ ചേരിയില്‍, സ്വദേശാഭിമാനിയുടെ നാടുകടത്തല്‍, പാവങ്ങളുടെ പടത്തലവന്മാര്‍, കേരളം വിജയിക്കുന്നു, ആ മനുഷ്യന്‍ നീയായിരുന്നു.
മ : 02081964.