തൂ.നാ : മായാദാസന്‍.
ജ : 25081929, കൊടുങ്ങല്‌ളൂര്‍.
ജോ : അദ്ധ്യാപനം
കൃ : കെണിചക്രം, ജാക്കി, പൂന്തോട്ടം തുടങ്ങി 19 നോവലുകളും മറ്റു കൃതികളും.