ജ : 15061907, കരിവെള്ളൂര്‍.
ജോ : നിയമസഭാംഗം
കൃ : കയ്യൂര്‍ സമരചരിത്രം
മ : 02071972