ജ : 1891895, കുന്നംകുളം
ജോ : മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി സംസ്‌കൃതം പ്രൊഫസര്‍, ടെഹ്‌റാന്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയില്‍ സംസ്‌കൃതം പ്രൊഫസര്‍.
കൃ : പ്രാചീന ഭാരതീയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ചില വശങ്ങള്‍, ഋഗ്വോദഭാഷ്യം, സാമവേദ വ്യാഖ്യാനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ.
മ : 21101963