ജ : 14021915, പയ്യന്നൂര്‍.
ജോ : പയ്യന്നൂരില്‍ ജ്യോതിസദനം സ്ഥാപിച്ച് ജ്യോതിഷം പഠിപ്പിച്ചു.
കൃ : ജ്യോതടശ്ശാസ്ത്രം, ശുദ്ധദൃഗ്ഗണിതം, ഭാഷാഗോചരഫലം, സൂകഷ്മദൃഗ്ഗണിത സോപാനം തുടങ്ങിയവ