ജ : 06081914, ഇരിങ്ങാലക്കുട.
ജോ : അദ്ധ്യാപനം, കേരള സാഹിത്യഅക്കാഡമി അംഗം.
കൃ : സിദ്ധാര്‍ത്ഥന്‍, ഞാന്‍കണ്ട ടിബറ്റ്, പ്രതിമാനാടകം (നാടകം), ഭാഷാവൃത്തദീപിക, വൃത്തമഞ്ജരി ഭാഷ്യം തുടങ്ങിയവ
മ : 02121997