ജ : 03121910, തലശേ്ശരി.
ജോ : പത്രപ്രവര്‍ത്തനം
കൃ : വീരജവഹര്‍, ശ്രീ അരവിന്ദന്‍, ഡോ. രാധാകൃഷ്ണന്‍, മൗലാനാ ആസാദ് (ജീ.ച)  തുടങ്ങിയവ