ജ : 1812, തൃശൂര്‍.
ജോ : വണക്കുംനാഥകേഷത്രത്തില്‍ കഴകം.
കൃ : കൃഷ്ണാവതാരം, കാളിയമര്‍ദ്ദനം, കേശിവധം, കംസവധം, വ്യാസോല്പത്തി തുടങ്ങിയവ പു : സ്വാതിതിരുനാളില്‍ നിന്ന് വീരശൃംഖല.
മ : 1881.