ജ: 15.9.1922 വടക്കന്‍ പറവൂര്‍. ജോ: ഗവണ്‍മെന്റ് സെക്രട്ടറി. കൃ: തകര്‍ന്ന ബന്ധങ്ങള്‍, ഇരയും ഇണയും, ദേശാന്തരം, സ്‌നേഹങ്ങളും കലഹങ്ങളും.