ജ: 24.4.1934 കുന്നംകുളം. ജോ: സര്‍ക്കാര്‍ സര്‍വ്വീസില്‍. കൃ: കിളിമൊഴികള്‍, ജീവചരിത്രക്കുറിപ്പുകള്‍ (കവിതാ സമാഹാരം). പു: കേരള സാഹിത്യ അക്കാഡമി അവാര്‍ഡ്.