ജ: 13.9.1930. ചേര്‍ത്തല. ജോ: കുറച്ചുകാലം അദ്ധ്യാപനം. കൃ: അനുയാത്ര, അഞ്ജനശില (കഥാസമാഹാരം), കുങ്കുമരേഖ, ശരപെ്പാളിമാല, അഹംമിഥ്യ, ഇനി? (നോവല്‍) തുടങ്ങിയവ.