ജ: 17.5.1939, തൊഴുപുഴ. ജോ: അദ്ധ്യാപനം. കൃ: മലനാടിന്റെ മക്കള്‍, മണ്‍മറഞ്ഞ മഹാ നടന്‍, മാമലയ്ക്ക് മാനഭംഗം, മറ്റൊരു മഹാത്മജി.