ജ: 22.3.1902 കോന്നിയൂര്‍. ജോ: അദ്ധ്യാപനം, കൃ: നീണ്ട നിഴല്‍, പുഷ്പകം, ആത്മബലി. മ: 28.8.1980.