ജ: 15.3.1952, അഞ്ചല്‍. ജോ: കേരള കാര്‍ട്ടൂണ്‍ അക്കാഡമി സെക്രട്ടറി. കൃ: ഹാസ്യം ഗവേഷണീയം.