കൃ: ശ്രീവ്യാസോത്ഭവം, ഒരു പുഷ്പം, ഗീതാമൃത ബോധിനി, പുരുഷസൂകതവും നാരായണ സൂകതവും, ബൃഹദാരണക്യ ഉപനിഷത്ത്.