ജ: 1852 കൊണ്ടോട്ടി. കൃ: എലിപ്പറ്റ, വണ്ടും പുഷ്പവും, ഖദര്‍പടപ്പാട്ട് തുടങ്ങിയവ.