ജ: 15.10.1955 പട്ടത്താനം. കൃ: ഹംസഗാനം, തുരുത്ത്, മുച്ചിലോട്ടമം, കൃഷ്ണ, അമ്മ ദൈവങ്ങള്‍ (നോവല്‍), ഒറ്റക്കോലം.