ജ: 11.10.1885 മരുതൂര്‍ കുളങ്ങര. കൃ: ബ്രഝാഞ്ജലി (3 ഭാഗം), നിഴല്‍ക്കുത്ത്, ശങ്കര വിജയം, ഭദ്രകാളി വിജയം തുടങ്ങിയവ. മ: 20.8.1942.