ജ: 26.9.1939 ഇടുക്കി. ജോ: തപാല്‍ വകുപ്പില്‍. കൃ: കൊച്ചരേത്തി. പു: സാഹിത്യ അക്കാഡമി പുരസ്‌കാരം.