ജ: 11.2.1941, കൊല്‌ളം. ജോ: സര്‍വ്വവിജ്ഞാന കോശം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്ടര്‍. കൃ: എന്‍സൈകേ്‌ളാപീഡിയ ഒരു പഠനം, ക്രൈം 1232010. പു: കേരള സാഹിത്യ അക്കാഡമി ഐ.സി. ചാക്കോ എന്‍ഡോവ്‌മെന്റ്.