ജ: എട്ടാം ശതകത്തിന്റെ ഉത്തരാര്‍ദ്ധത്തിലോ ഒമ്പതാം ശതകത്തിന്റെ പൂര്‍വ്വാദ്ധത്തിലോ ആണ് ജീവിച്ചിരുന്നതെന്ന് കരുതുന്നു. കൃ: ഓണത്തല്‌ളിനെ വാഴ്ത്തുന്ന കണ്ടിയൂര്‍ പരമാര.