ജ: 2.11.1919. ജോ: കലാമണ്ഡലത്തില്‍ അദ്ധ്യാപനം, കേരള സംഗീത നാടക അക്കാഡമി അംഗം. കൃ: അംബപാലി (ആട്ടക്കഥ). മ: 29.3.1985.