മലപ്പുറം ജില്‌ളയിലെ പുത്തൂര്‍ പള്ളിക്കലില്‍ 1987-മേയ് 30-ന് നാരായണന്റെയും രമാദേവിയുടെയും മകനായി ജനനം. ബിരുദം വരെ പഠനം.  ആനുകാലികങ്ങളില്‍ കവിത എഴുതുന്നു. വഴിതെറ്റിയല്‌ള തേടിയിറങ്ങുകയാണ് (കവിതാസമാഹാരം).