ജ: 8.9.1915, ചവറ. ജോ: നാടകകൃത്ത്, അഭിനേതാവ്, ഗായകന്‍, കഥാകാരന്‍. കൃ: സമത്വവാദി (നാടകം), കാമുകി (കഥകള്‍), പുളിമന കൃതികള്‍. മ: 22.2.1948.