ജ: 1.3.1931, കൊളത്തൂര്‍. ജോ: അദ്ധ്യാപനം. കൃ: ഇരുപതു ജാലവിദ്യകള്‍, ചിരസ്മരണ, ഭാരതിപുരം, നിസര്‍ഗ്ഗം, കന്നട കവിതകള്‍ തുടങ്ങിയവ.