ജ: 20.9.1921 മയ്യഴി. ജോ: പത്രപ്രവര്‍ത്തനം. കൃ: ഫ്രഞ്ച് കവിതകള്‍ (വിവ), പു: കേരള സാഹിത്യ അക്കാഡമി അവാര്‍ഡ്.