ജ: 1907 തുറവൂര്‍. കൃ: ഗാന്ധിമാര്‍ഗ്ഗം, മോകഷമാര്‍ഗ്ഗം, പുന്നപ്ര വയലാര്‍, ഗാന്ധിജി പാവങ്ങളുടെ ദൈവം. മ: 1996 ജനുവരി.