ജ: 10.5.1950, പാപ്പിനിശേ്ശരി. ജോ: അദ്ധ്യാപനം. കൃ: ഫോക്‌ലോര്‍. പു: കേരള സാഹിത്യ അക്കാഡമിയുടെ കുറ്റിപ്പുഴ അവാര്‍ഡ്.