ജ: 1909 മുതുകുളം. ജോ: ചലച്ചിത്ര നാടകാഭിനയം. കൃ: യാചകി, വ്യാമോഹം (നാടകം), താടകാസുരവധം (ആട്ടക്കഥ), താടകാ പരിണയം (തുള്ളല്‍). മ: 7.8.1979.